ESSVE jõupingutused keskkonnahoiu nimel

ESSVEs on juba rohkem kui kümmekond aastat tegeletud ettevõtte keskkonnamõju vähendamisega. Tahame võtta vastutuse tulevaste põlvede ees, rakendades vastutustundlikku keskkonnahoidu. Oleme selles vallas juba mõndagi saavutanud.

Keskkonda puudutavad eesmärgid on osa meie igapäevategevusest.

Teeme keskkonnahoiu alal koostööd oma töötajate, klientide ja tarnijatega. Oleme seadnud keskkonnaeesmärgid ning kontrollime ja jälgime oma tootevalikut, kaupade vedu, tarnijaid, sõidukeid ja kinnisvara.

Tooted

Tegutseme aktiivselt selle nimel, et vahetada tootevalikus olevad tooted välja väiksema keskkonnamõjuga toodete vastu.

Kaubavedu

Optimeerime kaubavoogusid koostöös B & B TOOLSi tarneahela ja muude ärivaldkondadega. Ettevõttes on käsil logistikaprojekt, mille eesmärgiks on muuta meie kesklao veokorraldus sujuvamaks ja kaubavedu paremini koordineerida. Ohtlike kaupade veo maht on minimaalne. Mõõdame kvaliteedi tagamise hinda ja väldime võimalusel toodete õhuvedu.

Tarnijad

Töötame selle nimel, et suurendada nende tarnijate arvu, kes on serditud ISO 14001 järgi. Ettevõte kasutab veebipõhist tarnijatele mõeldud küsimustikku ehk tarnija hindamise vormi. Tehaseauditit ja tarnija käitumisreeglistikku puudutavad protsessid on tsentraliseeritud.

Meie keskkonnapoliitika

B & B TOOLSi kontsern tahab vastutada ja hoolitseda keskkonna eest ning aidata kaasa loodushoidlikule arengule.
Keskkonnahoiu meetmeid rakendatakse kontserni äritegevuse käigus ja need on kõigi tegevuste lahutamatuks osaks. Kompetentsed töötajad ja pidev kontserni teadlikkuse suurendamine keskkonnamõjude vallas aitab korraldada keskkonnahoidu terviklikult. Tarnijate, toodete ja teenuste valimisel on eesmärgiks minimaalse keskkonnamõju põhjustamine tehniliselt võimalikes, majanduslikult mõistlikes ja keskkonnahoiu seisukohalt õigustatud piirides. Kontserni äritegevuse korraldamises tuleb oluliseks lähtepunktiks seada ringlussevõtt. Tänu tõhusatele veolahendustele ja toodetele ning kvaliteetsetele teenustele aitame vähendada ressursside ja energia tarbimist.
Keskkonnaseaduste nõuete või nendest isegi rangemate nõuete täitmisega innustab B & B TOOLSi kontsern kõiki oma kauplemisahela osi seda eeskuju järgima, et vähendada tänu pidevale parendustööle saastamist ja muid kahjulikke keskkonnamõjusid.

REACH

REACH on ELi määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. ESSVE ei tooda ise kemikaale ega keemiatooteid ning ei impordi neid väljaspool ELi asuvatest riikidest. Seega me ei registreeri kemikaale. Sellegipoolest nõuame oma tootjatelt ja edasimüüjatelt, et nad täidaksid REACHi nõudeid, mille täitmist me ka kontrollime.

REACHi nõuete täitmiseks teeme tihedat koostööd oma keskkonnanõustajaga ettevõttest Goodpoint AB, kes jälgib pidevalt, kuidas meie tootjad ja edasimüüjad täidavad REACHi nõudeid. Goodpoint AB aitab meil ka hinnata ja liigitada keemiatooteid, koostada ohutuskaarte ning keskkonna- ja ehitustoodete deklaratsioone. Peale selle annavad nad meile ja meie klientidele nõu toodete tervise- ja keskkonnamõjudega seotud küsimustes.

Kui teil on küsimusi seoses ESSVE tegevusega REACHi rakendamisel, võtke ühendust Goodpoint AB nõustaja Mary Danielsoniga (maria.danielson@goodpoint.se).

basta

BASTA (ehitussektori eriti ohtlike ainete register)

ESSVE keskkonnahoiualase tegevuse üheks lüliks on ehitussektoris kasutatav BASTA süsteem. BASTA süsteemi aluseks on REACHil põhinevad kemikaalide omaduste kriteeriumid. Süsteem keskendub kõige ohtlikumatest ainetest järk-järgult loobumisele. Toote registreerimiseks BASTA süsteemis peab see vastama mitmesugustele tingimustele. Nõuded hõlmavad nii toote koostist kui ka tarnijat.

ESSVE soovib, et võimalikult palju meie tooteid vastaks BASTA rangeimatele kriteeriumidele. Mõjutame oma tarnijaid võimaluse korral loobuma toodetes tervist ja keskkonda kahjustavatest ainetest ja tahame ühel päeval jõuda selleni, et kõik meie keemiatooted on BASTAs registreeritud. Parema ülevaate saamiseks minge aadressile www.bastaonline.se, kust leiate ka omaduste kriteeriumid.

Keskkonnasertifikaat ISO 14001:2004

ISO 14001 standardi eesmärgiks on tagada järjepidev keskkonnamõju vähendamine. Standardi abiga saab ESSVE juhtkond kontrollida tegevuse tulemuslikkust ja kulusid keskkonnahoiu aspektist. 2000. aastal sai ESSVE ISO 14001:2004 keskkonnasertifikaadi.
ISO 14001:2004 on mõeldud kõigile ettevõtetele ja organisatsioonidele, olenemata nende suurusest ja tegevusvaldkonnast. Keskkonnajuhtimise süsteem aitab ratsionaliseerida ja parandada keskkonnahoiu nimel tehtavat tööd.

Standardit kasutatakse, et:

  • välja selgitada ja vähendada keskkonnamõju,
  • seada konkreetsed eesmärgid tegevuse parandamiseks,
  • saada teadmisi keskkonnaalaseks usaldusväärseks suhtluseks,
  • juurutada keskkonnajuhtimise kava keskkonnahoiu eesmärkide saavutamiseks,
  • tagada keskkonnahoiu abinõude rakendamine,
  • pidevalt jälgida ja hinnata keskkonnamõju,
  • võtta tarvitusele abinõusid jälgimise ja hindamise tulemuste alusel,
  • juurutada keskkonda puudutava tegevuse protseduurid.

ESSVE sertifikaadi nägemiseks klõpsake lingil ISO 14001:2004

Tootja vastutus pakendite eest

Täidame oma kohustusi ning oleme Rootsi FTI (endise REPA) ja Norra Green Pointi liige.
FTI sertifikaat Rootsis.